CO2‑emissie glastuinbouw
in 2020 toegenomen

2010 8,1 Mton
2020 6,1 Mton

Stijging CO2‑emissie voortgezet

In 2020 steeg de totale CO2‑emissie van de glastuinbouw naar 6,1 Mton. Er was, net als in 2019, een stijging van 0,2 Mton. Hiermee lag de CO2‑emissie boven het actuele doel na technische correctie uit 2017 (4,6 Mton), maar onder het oorspronkelijke doel uit 2014 (6,2 Mton). De totale CO2‑emissie was 11% lager in vergelijking met 1990. Dit blijkt uit de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2020 van Wageningen Economic Research.

Invloedsfactoren in beweging

De toename van de CO2‑emissie in 2020 kwam doordat emissie-stuwende factoren samen een groter effect hadden dan emissie-verlagende factoren. De factoren die de CO2‑emissie deden toenemen in 2020 waren: toename van het areaal, stijging van elektriciteitsverkoop vanuit wkk, vermindering van de inkoop van niet‑duurzame warmte en toename van het energiegebruik per m2. De factoren die de CO2‑emissie verlaagden waren: groei van de inzet van duurzame energie en groei van de inkoop elektriciteit.

Effect op CO2‑emissie per invloedsfactor

CO2‑emissie teelt per m2 in 2020 minder gestegen
dan totale CO2‑emissie

De CO2‑emissie van de teelt per m2 na temperatuurcorrectie steeg in 2020 met 0,3 kg naar 45,7 kg CO2. Deze stijging (+0,7%) is minder dan de stijging van de totale CO2‑emissie zonder temperatuurcorrectie (+3,3%). Dit komt doordat deze eerste indicator onafhankelijk is van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop en juist deze laatste twee factoren hadden in 2019 en 2020 de grote invloed op de stijging van de totale CO2‑emssie. Hieruit blijkt dat de stijging van de totale CO2‑emissie in 2020 vooral voortkwam uit factoren waarop de glastuinbouw minder invloed heeft.

Wageningen Economic Research maakt de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw in opdracht van de Stichting Kennis in je Kas van de glastuinbouwsector en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Energiegebruik per m2 gestegen

Het energiegebruik per m2 is in 2020 gestegen. Het effect van energiegebruik per m is het saldo van de effecten van intensivering, extensivering en energiebesparing. Dit totaal effect nam in 2019 licht af en in 2020 licht toe.

Inzet duurzame energie gegroeid

Het gebruik van duurzame energie is blijven groeien. Het aandeel groeide van 9,5 naar 10,4% en het absolute gebruik van 10,0 naar 11,5 PJ. In 2020 was de toename (+15%) wel minder sterk dan in 2019 (+37%). Toepassing van aardwarmte (37%) en inkoop van duurzame warmte van partijen van buiten de sector (36%) zijn met bijna driekwart van de totale hoeveelheid duurzame energie de belangrijkste bronnen. In 2020 namen inkoop van duurzame warmte, inzet van aardwarmte, inzet van biobrandstof en eigen productie van zonne-elektriciteit toe. De inkoop van duurzame elektriciteit nam net als in 2018 en 2019 af.

Inkoop elektriciteit gestegen

Na een sterkere stijging van de inkoop elektriciteit in 2019 (+12%) nam dit in 2020 minder sterk toe (+1%). Door de effecten van coronamaatregelen op afzet van tuinbouwproducten en de energiemarkt is 2020 een grillig jaar wat betreft het energiebeheer. Hiernaast kregen vooral bedrijven met belichting te maken met de verder verhoogde ODE-heffing. Deze aspecten hebben de inkoop van elektriciteit beïnvloed.

Verkoop elektriciteit gegroeid

De verkoop van elektriciteit nam in 2020 opnieuw toe. De stijging (+5%) was iets minder sterk dan in 2019 (+7%). De toename van de verkoop van elektriciteit met aardgas wkk kwam vooral door de gunstige sparkspread; het verschil tussen de prijs van de input (aardgas) en de output (elektriciteit).

Areaal toegenomen

Het areaal kassen in de CBS Landbouwtelling is in 2020 net als in 2019 toegenomen. Deze groei volgt na een periode van dalend areaal sinds 2010. De groei (+ circa 390 ha) was wel kleiner dan in 2019 (+ circa 700 ha).

Inkoop niet-duurzame warmte gedaald

De inkoop van warmte (exclusief duurzame warmte) is ook in 2020 gedaald. Deze daling komt hoofdzakelijk door de groei van de fractie duurzaam bij centrale restwarmteprojecten (wordt meegenomen bij duurzame energie), het toegenomen gebruik van wkk en energiebesparing.

Download infographic

Nederlands English Deutsch