CO2-emissie glastuinbouw in 2017 na jarenlange daling beperkt gestegen

2010
8,1 Mton
2017
5,9 Mton
Doel 2020
4,6 Mton

De CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw nam in 2017 met 0,2 Mton toe naar 5,9 Mton en ligt daarmee 1,3 Mton boven het doel voor 2020 (4,6 Mton). Na temperatuurcorrectie is de CO2-emissie in 2015 en 2016 licht gedaald en in 2017 beperkt gestegen. De vraag of dit laatste een trendbreuk is, kan op basis van één jaar nog niet worden beantwoord.

In de periode 2010-2014 daalde de CO2-emissie substantieel en in de periode 2014-2017 is de CO2-emissie na temperatuurcorrectie min of meer stabiel. De CO2-emissie ligt in 2017 1,1 Mton (14%) onder het niveau van 1990. De glastuinbouw loopt daarmee voor op de landelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw van Wageningen Economic Research.

Verschillende oorzaken over twee perioden

De daling in de periode 2010-2014 kwam vooral door krimp van het areaal, minder verkoop elektriciteit en vermindering van het energiegebruik per m2 kas. Bij het energiegebruik per m2 nam het elektriciteitsgebruik toe door meer groeilicht en nam het warmtegebruik af door energiebesparing. In de periode 2014-2017 nam de CO2-emissie vooral af door krimp van het areaal en meer duurzame energie. Door vooral meer verkoop elektriciteit en toename van het energiegebruik per m2 nam de CO2-emissie toe.

Infographic Energiegebruik teelt - Effect op CO2-emissie
Infographic Duurzame energie - Effect op CO2-emissie
Infographic Verkoop elektriciteit - Effect op CO2-emissie
Infographic Areaal - Effect op CO2-emissie

In de kassen is energie vooral nodig voor verwarming (warmte) en belichting (elektriciteit). In de periode 2010-2014 nam het energiegebruik per m2 af en in de periode 2014-2017 toe. Hierdoor daalde CO2-uitstoot eerst met 0,57 Mton en nam daarna toe met 0,43 Mton. In 2010-2014 nam het elektriciteitsgebruik per m2 toe en het warmtegebruik per m2 af.

In 2014-2017 nam zowel het elektriciteitsgebruik per m2 als het warmtegebruik per m2 toe. Beiden komen voort uit de marktvraag naar energie-intensievere glastuinbouwproducten geteeld met groeilicht in de winterperiode, in combinatie met de verbeterde economische groei.

DOWNLOAD RAPPORT

In de periode 2010-2017 is het gebruik van duurzame energie in de Nederlandse glastuinbouw met 180% toegenomen. Hierdoor daalde CO2-uitstoot met 0,26 Mton. De groei zat bij aardwarme en inkoop duurzame elektriciteit.

Duurzame energie bestaat uit aardwarmte (44%), inkoop duurzame elektriciteit (29%), zonne-energie (12%), biobrandstoffen (11%) en inkoop duurzame warmte (4%) en inkoop duurzaam gas (1%). De inkoop duurzame elektriciteit verdubbelde in 2017.

DOWNLOAD RAPPORT

De Nederlandse glastuinbouw produceert op grote schaal warmte en elektriciteit met warmtekrachtkoppeling op aardgas. Bij deze vorm van elektriciteitsproductie wordt de vrijkomende warmte gebruikt voor de kasverwarming. Naast eigen toepassing wordt de elektriciteit voor een groot deel verkocht.

Door afname van de stroomprijs nam de verkoop in de periode 2010-2014 met 3,2 miljard kWh af en in de periode 2014-2017 verbeterde de stroomprijs door aantrekkende marktvraag en nam de verkoop met 0,3 miljard kWh toe. Dit komt overeen met respectievelijk een daling van de CO2-emissie met -0,86 Mton en een toename van de CO2-emissie met +0,09 Mton. De toename van de verkoop zat vooral in 2017.

DOWNLOAD RAPPORT

Het totale areaal kassen nam over de hele periode 2010-2017 met 1.223 ha af. In de deelperiode 2010-2014 was de daling 819 ha en in 2014-2017 408 ha. De totale krimp (-9%) leidde tot een reductie van de CO2-uitstoot van 0,62 Mton.

DOWNLOAD RAPPORT